Sự khác biệt giữa phương pháp nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu - Sự Khác BiệT GiữA

Sự khác biệt giữa phương pháp nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu là hai thuật ngữ thường bị nhầm lẫn là một và giống nhau khi nói đúng ra chúng không phải vì chúng có nhiều điểm khác biệt giữa chúng. Một trong những khác biệt chính giữa chúng là phương pháp nghiên cứu là phương pháp mà nghiên cứu được thực hiện thành một chủ đề cụ thể hoặc một chủ đề. Mặt khác, phương pháp nghiên cứu giải thích các phương pháp mà bạn có thể tiến hành nghiên cứu của mình.

Phương pháp nghiên cứu là gì?

Phương pháp nghiên cứu có thể được định nghĩa là nhiều cách thức và phương tiện khác nhau để thực hiện một nghiên cứu liên quan đến việc tiến hành các thí nghiệm, thử nghiệm, khảo sát và tương tự. Có thể nói rằng các phương pháp nghiên cứu nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nghiên cứu. Có nhiều loại phương pháp nghiên cứu. Ví dụ, nghiên cứu khám phá giúp xác định và xác định một vấn đề. Sau đó, nghiên cứu thực nghiệm, trong đó sử dụng bằng chứng thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của một giải pháp. Nghiên cứu xây dựng nhằm mục đích lần lượt kiểm tra các lý thuyết, đề xuất các giải pháp cho một truy vấn. Phương pháp nghiên cứu có thể được chia thành bốn loại như nghiên cứu mô tả, bao gồm nghiên cứu so với dữ liệu phân tích; Nghiên cứu ứng dụng, liên quan đến nghiên cứu so với nghiên cứu cơ bản; Nghiên cứu định lượng, bao gồm nghiên cứu so với định lượng; Nghiên cứu khái niệm đối phó với nghiên cứu thực nghiệm.


Phương pháp nghiên cứu là gì?

Phương pháp nghiên cứu là khoa học giải quyết một cách có hệ thống một vấn đề nghiên cứu. Thường được công nhận là cách nghiên cứu được thực hiện một cách khoa học, phương pháp nghiên cứu liên quan đến việc học các kỹ thuật khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu như tiến hành các thử nghiệm, thí nghiệm, khảo sát và nghiên cứu quan trọng. Các phương pháp này đã được kiểm tra và sử dụng đúng cách và do đó, mỗi phương pháp có một logic đằng sau chúng. Phương pháp nghiên cứu nhằm mục đích sử dụng các quy trình chính xác để tìm ra giải pháp và mở đường cho phương pháp nghiên cứu được thực hiện đúng. Phương pháp nghiên cứu là sách hướng dẫn nghiên cứu và bản thân nó là một khoa học.

Lấy ví dụ về vấn đề, 'sử dụng số liệu bài phát biểu trong văn học Anh', phương pháp nghiên cứu sẽ liên quan đến việc nghiên cứu các công cụ nghiên cứu, đối chiếu các bản thảo khác nhau liên quan đến chủ đề, các kỹ thuật liên quan đến phiên bản phê bình của các bản thảo này và như.


Phương pháp nghiên cứu vs Phương pháp nghiên cứu

• Kết nối với nghiên cứu:

• Phương pháp nghiên cứu bắt nguồn từ sự tồn tại của các phương pháp. Phương pháp nghiên cứu nằm trong dòng chính tiến hành nghiên cứu.

• Sử dụng:

• Phương pháp nghiên cứu giải thích những gì và mức độ phù hợp của một số phương tiện và phương pháp phù hợp với một đối tượng nhất định.

• Phương pháp nghiên cứu bao gồm các kỹ thuật cho phép các nghiên cứu và thí nghiệm được bắt đầu, thực hiện và kết luận thành công.

• Các giai đoạn nghiên cứu có liên quan:

• Phương pháp nghiên cứu được sử dụng khi bắt đầu thí nghiệm để giải thích mục đích của các phương pháp đã chọn và cách chúng sẽ phục vụ chức năng của nó.

• Phương pháp nghiên cứu hữu ích hơn trong phần sau của nghiên cứu hoặc thử nghiệm vì chúng đang được sử dụng để đưa ra kết luận phù hợp.

Tóm lại, người ta có thể nói trong khi phương pháp nghiên cứu là một chủ đề đa chiều, thì phương pháp nghiên cứu là một phần của thuật ngữ rộng của phương pháp nghiên cứu.

Hình ảnh lịch sự: